۱۳۸۵/۰۵/۱۳

اولویت و شرکت پذیری در PHP

«مبحث امروز گذری در اولویت و شرکت پذیری عملگرها در php می باشد»

ترتیب اجرای عملگرها را اولویت (precedence) می گویند. اگر اولویت عملگرها یکسان باشد نحوه ارزیابی آنها از قوانین خاصی تبعیت می کند که به آن شرکت پذیری (associativity) می گویند. این قوانین از حالات چپ به راست (left) ، راست به چپ (right) و نامرتبط (n/a) را شامل می شود.
در جدول زیر اولویت های عملگرها در PHP نشان داده شده است. عملگرهای با اولویت پائین در بالای جدول قرار دارند و از بالا به پائین اولویت عملگرها افزایش می یابد. به علاوه شرکت پذیری این عملگرها را نیز مشاهده می کنید.
PHP جدول اولویت عملگرها در
عملگرها شرکت پذیری
, left
or left
xor left
and left
print right
= += -= /= .= %= &= |= ^= ~= <<= >>= left
? :
left
|| left
&& left
| left
^ left
& left
== != === !== n/a
< <= > >= n/a
<< >> left
+ - . left
* / % left
! ~ ++ -- (int) (double) (string) (array) (object) @ right
[] right
new n/a
() n/a* عملگر print مانند ساخت echo عمل می کند و خروجی را تولید می کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر