۱۳۸۵/۰۶/۲۷

ساعت ۲۴:۰۰ یا ۰۰:۰۰ !

سلام clock ساعت cheshmak.net
کدام یک درست است؟ 24:00 یا 00:00 . با فرض درستی 00:00 ، 00:10 نشان دهنده 10 دقیقه بعد از نیمه شب است.
اینگونه به نظر می رسد که 00:00 ترجیحاً بهتر از 24:00 است. اگر 24:00 درست باشد، آن وقت نمی توان گفت 24:10. زیرا بیشتر از 24 ساعت شب�نه روز است. در هر صورت هر کدام را که راحت ترید استفاده نمائید. اصلا بگوئید 23:00 + 1:10 !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر