۱۳۸۷/۰۲/۳۱

طنز محکمه الهی

طنز
سلام :)

امروز یکی از دوستان یه ایمیل فرستاد. یک ایمیل فوق العاده. توی پیوست های پست الکترونیکی یک فایل صوتی به اسم محکمه الهی بود. فایل رو از اینجا دانلود کنید.

این هم متنش:

یه شب که من حسابی خسته بودم

همین جــوری چشامو بستـه بـودم

سیاهی چشــام یه لحظه سُـر خـورد

یــه دفعـه مثل مرده ها خوابم برد

تــو خواب دیدم محشر کــبری شده

محکـمــة الهــــی بــر پــــا شـــده

خـــدا نشستـه، مــردم از مــرد و زن

ردیف ردیف مقــابلش واستــــادن

چرتکه گذاشتــه و حساب می کنـه

به بنده هاش عتاب خطاب می کنـه

میگه چـرا این همــه لج می کنیـد

راهتــونو بـی خـودی کج مـی کنیـد

آیــــه فرستـادم کــه آدم بشیـــد

بــا دلخوشـی کنــار هـم جـم بشید

دلای غــم گرفتــه رو شــ­­ــاد کنیــد

بـا فکــرتـون دنیــــا رو آبــاد کنیـد

عقــل دادم بـریـــد تــدبـّر کـنیــد

نـه اینکه جای عقلو کــاه پر کنیـد

مــن بهتون چقد مـــاشالاّ گفتــم

نیـــــــافریـده بــاریکــلاّ گفتـــم

من که هـواتونو همیشـه داشتـــم

حتی یه لحظــه گشنه تون نذاشتـم

امــــا شمـا بازی نکــرده باختیـــد

نشـستیـد و خــــدای جعلی ساختیـد

هـر کـدوم از شما خودش خدا شـــد

از مــــا و آیــه های مـا جـدا شــــد

یه جو زمین و این همه شلوغـــی؟

این همه دیــن و مذهب دروغـــی؟

حقیقتـاً شماهـــا خیـلی پستـیـن

خــر نبـاشیـن گـــاوو نمـی پرستین

از تـوی جـم یکــی بـُلن شد ایستاد

بُـلن بـُلن هــی صلـــــوات فرستـاد

از اون قیافه هــای حق به جانب

هم از خودی شاکی هم از عجانب

*از اون قیافه هــای پـشـم و پـیـلـی

*از اون اعُجـوبـه هـای چـرب و چـیـلی

گف چــرا هیشکی روسری سرش نیست

پس چـرا هیشکی پیش همسرش نیست

چــرا زنـا ایـــن جـــوری بد لبــاسن

مــردای غیـــــرتــی کجــا پلاسـن؟

خــدا بهش گف بتمـرگ حرف نــزن

اینجا کـــه فرقی نـدارن مــــرد و زن

یــارو کِنِف شــد ولــی از رو نــرفت

حرف خـدا از گـوش اون تو نـرفـت

چشاش مـی چرخه نمی دونم چشــه

آهان می خواد یواشکی جیم بشــه

دید یـــه کمی سرش شلوغـــه خـدا

یواش یواش شـد از جماعت جـــدا

بــا شکمـی شبیـــه بشکــة نفت

یهو سرش رو پایین انـداخت و رفت

قــراولا چـــن تــا بهش ایس دادن

یــارو وا نستاد تـا جلوش واستـادن

فوری در آورد واسه شون چک کشید

گف ببرید وصول کنیـد خوش بشیـد

دلــــم بـــــرای حــوریـا لـک زده

دیـر بــرســم یکــی دیگـه تـک زده

اگــــر نرم حوریــــه دلگیر میشــــه

تو رو خــــدا بذار برم دیر میشـــــه

قراول حضــرت حــق دمش گــــرم

بـا رشـــوه ی خیلی کلـون نشد نـرم

گـــوشای یــارو رو گرف تو دستـش

کشون کشون برد و یه جایـی بستش

رشوه ی حاجــی رو ضمیمــه کــردن

تـوی جهنـم اونــو بیمــه کـــردن

حاجیــه داش بـُلن بُـلن غر مـــی زد

داش روی اعصـابـــــا تلنگر مــــی زد

خدا بهش گف دیگه بس کن حاجـی

یه خورده هم حبس نفس کــن حـاجـی

ایـن همــــه آدم رو معــطّل نکـن

بگیـر بشین این قــــده کل کل نکــن

یـــه عا لمه نامــه داریـم نخــونده

تـــــازه ، هنوز کُرات دیگــــه مـونده

نامــه ی تـو پر از کـــارای زشتـــــه

کی به تو گفتـه جات توی بهشتــــه ؟

بهش جـــــای آدمــای بـاحالـــــه

ولت کنـــــم بری بهش ؟ محالـــــه

یادتــــه کـه چقد ریا می کـــــردی

بنده هــای مـــــارو سیـا مـــی کردی

تا یـــه نفر دور و بــرت مـی دیــــدی

چقد ولا الضّــــا لّینـو مـی کشیـــدی


این همه که روضه و نوحــه خونـدی

یه لقمه نون دست کسی رسـونـــدی؟

خیال می کردی ما حواسمــون نیس

نظم نظام هستی کشکـی کشکی س؟

هر کـــــاری کـردی بچــه هـا نوشتن

می خوای برو خـودت ببین تـــو زونکن

خلاصـــه ، وقتی یـارو فهمید اینـــه

بـــــازم دُرُس نمـی تونس بشینــــه

کاسه ی صبرش یه دفـه سر می رف

تـــا فرصـتی گیر می آورد در می رف

قیـامتـه اینجـــا عجـب جـــــاییــه

جــون شمــــا خیلـی تمـاشـــاییــه

از یــــه طرف کلــی کشیش آوردن

کشون کشون همـه رو پیش آوردن

گفتـم اینـــــارو کـــــه قطار کردن

بیچـــــاره ها مگـــه چیکار کــردن؟

مأ موره گف میگم بهت مــن الان

مفسد فی الارض کــه میگن همین هان

گفت: اینـــــا بهش فروشی کـردن

بـــی پـدرا خــــــدارو جوشی کــردن

بنـــــام دین حسابی خــوردن اینها

کـــفر خـــــــدارو در آوردن اینهــــا

بد جــوری ژاندارکو اینـــا چزونـدن

زنــده تـوی آتیش اونـــو سوزوندن

روی زمین خـــدایی پیشــه کــردن

خون گالیلـــه رو تو شیشــه کــردن

اگــــه بهش بگی کُلاتــو صاف کن

بهت میگـــه بشین و اعتـراف کــن

همیشـــه در حــال نظاره بــــودن

شما بگـــــو اینا چی کــــاره بـودن؟

خیام اومد یه بطری ام تــو دستش

رفت و یه گوشــه یی گرف نشستش

حــــاجی بُـلن شد با صـدای محکم

گف : ایـن آقـــا بـاید بــره جهنـــم


خدا بهش گف تـــو دخـا لت نکــن

بــــه اهـل معرفت جسارت نکـــن

بگــــو چرا بـــه خون این هلاکـــی

این کـــه نه مدعی داره نـــه شاکـی

نــه گـرد و خاک کــرده و نـه هیاهـو

نــــه عربده کشیده و نـــه چاقــــو

نـــه مال این نــــه مال اونـو برده

فقط عـــرق خــــریده رفتـــه خورده

آدم خوبیـه هـــــــواشو داشتــــم

اینجا خــــودم براش شراب گذاشتـم


یهــــو شنیــــدم ایس خبردار دادن

نشستـه ها بُــلن شـدن واستـــادن

حضرت اسرافیل از اونــــور اومد

رف روی چـــار پایــه و چــن تا صـــور زد

دیــــدم دارن تخت روون میــــارن

فرشتـــه هــــا رو دوششــون میـــارن

مونده بودم کــه این کیـــه خدایا

تـــو محشـر این کــارا چیـــــه خدایـــا

فِک می کنید داخل اون تخ کی بود

الان میگم ،یـه لحظه ، اسمش چی بـود؟

اون که تو دنیا مثل توپ صدا کـرد

همون کــــه این لامپــارو اختـرا کــــرد

همونکه کاراش عالی بود اون دیگه

بگید بــابــا ، تومــــاس ادیسون دیگـه

خــدا بهش گف دیگـــه پایین نیـا

یـــــه راس بـــــرو بهش پیش انبیـــا

وقت و تلف نکن تــوماس زود برو

بــه هـر وسیلــه ای اگـــــر بود بــــرو

از روی پل نری یـــه وخ مـی افتــی

مـیگــم هــــوایی ببرنـــد و مفتـــــی

باز حاجــی ساکت نتونس بشینـــه

گفت کـــه : مفهــــوم عدالت اینـــه؟

توماس ادیسون کــه مسلمون نبود

ایـن بـابـا اهل دیــن و ایمــــون نبــود

نــه روضه رفته بود نــه پـای منبر

نــه شمـر می دونس چیـه نــــه خـنجــر

یــه رکعت ام نماز شب نخــونـده

با سیم میماش شب رو به صُب رسونده

حرفــای یارو کــه بـــه اینجا رسید

خـــدا یه آهـــی از تــــــه دل کشیـــد

حضرت حق خــودش رو جابجا کرد

یــــــه کم به این حاجی نیگا نیگا کـرد

از اون نگـاههـای عـاقل انـدر ـــــ

[ سفیه ] شــــــو بـاید بیــارم ایـن ور

با اینکه خیلی خیلی خستـه هم بود

خطاب بــــه بنده هاش دوبـاره فرمـــود

شمـــا عجب کلّـــه خرایی هستید

بـــابــا عجب جـــــونـورایـی هستیـــد

شمر اگه بود آدولف هیتلــرم بود

خـنجــر اگـــــر بــود روو ِلــوِرم بـود

حیفه کــــه آدم خودشو پیر کنــه

و ســـوزنش فقط یــــه جـــا گیر کنــه

میگیـد تومـاس من مسلمـون نبـود

اهل نمــاز و دیـن و ایمــــون نبــــود

اولاً از کجا میگیــد ایـن حرفــــو ؟

در بیــــارید کـلّــة زیــــر بـــرفـــو

اون منــو بهتـر از شمـا شنـاختـه

دلیلشـم این چیزایــی کــــه ساختـــه

درسـتـــه گفتـه ام عبـادت کنیــد

نگفتــــــه ام به خلـق خدمت کنیـد؟

تومـاس نه بُم ساخته نه جنگ کرده

دنیـــارو هم کلـّـــی قشنگ کــــــرده

من یـــه چراغ کــه بیشتـر نداشتـم

اونم تـــو آسمونـا کــــار گذاشتـــم

توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد

نمیدونید چقــــد کمک به مــن کـرد

تو دنیـا هیچـکی بـی چـراغ نبوده

یا اگـرم بـوده ، تــــو بــاغ نبــوده

خــدا بـرای حاجـــــی آتش افــروخت

دروغ چرا یـــه کم براش دلــم سوخت

طفلی تــو باورش چــــه قصرا ساخته

اما بـــه اینجا کـــــه رسیده باختــــه

یکی میاد یــــه هاله ایی بــاهاشـــه

چقـــد بهش میـــاد فرشتـــه باشـــه

اومد رسید و دست گذاش رو دوشــم

دهـــانشـــــو آوُرد کنــــار گـوشـــم

گف:تو کــه کلّه ات پرِ قورمـه سبزیست

وقتی نمــی فهمی، بپرســی بــد نیست

اونکـــه نشستـه یک مقــام والاست

متــرجمـــه ، رفیق حق تعالـــی ست

خـودِ خــــدا نیست ، نمـاینده شـــــه

مــــورد اعتماده شـــه بنــده شـــــه

خــــدای لم یلد کــــه دیدنــی نیس

صــــداش با این گوشـا شنیدنی نیس

شمــــا زمینیـــا همــش همینیـــد

اونــــورِ میـــزی رو خـــــدا مـی بینیـد


همینجوری می خواس بلن شه نم نم

گف : کـــه پاشو، بـاید بــری جهنــــم

وقتـی دیـدم منم گــــرفتار شــــدم

داد کشیــدم یــــه دفعـه بیدار شدم


* ۲ مصرعی که * دار هستن تووی فایل صوتی نیستن.

لینک ها:
دانلود طنز محکمه الهی
وبلاگ خلیل جوادی، شاعر و خواننده طنز محکمه الهی

۴۷ نظر:

 1. سعید عالی بود :))
  توصیه میکنم به ملت که بیخیال خوندن این متن بشن و فایل صوتی رو گوش بدن!

  پاسخحذف
 2. من هم ديروز اين شعر رو از گوشي يكي از دوستان شنيدم. دنبالش بودم كه پيداش كنم. ممنون

  پاسخحذف
 3. من سالها پیش در محضر ایشان ، شعر تلمذ می کردم. امیدوارم همیشه پاینده باشند

  پاسخحذف
 4. منم قبلا گوش کرده بودم.
  ولی یه مدت دیوونش بودم. خودش خیلی قشنگ می خونه.

  پاسخحذف
 5. من فایل صوتیش رو گیر آورده بودم می خواستم بزارم تو وبم که شما پیشدستی کرده بودید!شاید لینک این پست شما رو گذاشتم تو وبم

  پاسخحذف
 6. عالی بود اینشا الله درس بگیریم .

  پاسخحذف
 7. من امروز اینو شنیدم واقعا با معنا بود مخصوصا با این هرج و مرجی اقتصادی و ... که راه افتاده

  پاسخحذف
 8. نگذاریم راحت با افکارمون بازی کنن, که بعضیا با یه بار خوندن این چرت و پرتا میگن آره خیلی با معنا بود . جفنگیاتی بیش نبود...

  پاسخحذف
 9. در جواب رامين:
  اگر شما درك نميكنيد دليلي ندارد ديگران نفهم باشند
  معنا از اين قشنگتر ميخواي؟
  اصلا خودت چي ميخوني هان؟ لابد مريم حيدرزاده

  پاسخحذف
 10. سلام
  من این طنز و شنیدم شاید بیشتر از 10 بار واقعا عالیه و بعضی جاهاش بر اساس واقعیت بود

  پاسخحذف
 11. سلام
  به نظر من خیلی عالی بود
  موفق باشید.

  پاسخحذف
 12. به عنوان طنز خوب بود ولی یادمان باشد واقعیات مکمه الهی که در کتب الهی وروایات اهل بیت بیان گردیده متفاوت با منظر ارائه شده در این شعر طنز است

  پاسخحذف
 13. در جواب رامین:اگه فکر میکنی خدا رو بد توصیف کرده تو چند بیت اخر رفع ابهام میکنه.

  پاسخحذف
 14. سلام
  خیلی جالب بود واقعا عالی بود. ممنون

  انشالا حتما لینکش میکنم.

  موفق باشی ;)

  پاسخحذف
 15. سلام ازنظرمن عالی بودامیدوارم همیشه موفق باشید

  پاسخحذف
 16. خر ز هندوستان نبيند هيچ خواب
  چون ز هندوستان نكردست اغتراب
  ذكر هندوستان كند پيل از طلب
  پس مصور گردد آن ذكرش به شب

  پاسخحذف
 17. سلام.خیلی باهال بود.ممنون از شعر باهالتون.ایشالا که بقییشم بیاد.ما منتظر هستیم.

  پاسخحذف
 18. بسیار عالی دستش درد نکنه از شما هم ممنونم واقعیته واقعیت همیشه برای بعضی از دوستان تلخ تلخ مثله زهر . با تشکر از شما

  پاسخحذف
 19. چطوری که شاعر از طرف خدا تصمیم میگیره که کسی که تو این دنیا عرق میخورده بره بهشت؟
  ما هیچ کدوم نمیدونیم که اون دنیا خدا اعمال خوبمون رو میپذیره یا نه؟! اما آیات و روایاتی داریم که دقیقا مشخص میکنه که اگر چکار کنیم جهنمی هستیم. مثلا نماز نخوندن. که البته این به معنای این نیست که کسی که نماز میخونه میره بهشت، اما به این معناست که کسی که نمیخونه نمیره.
  ضمن اینکه خدا اون دنیا اینجوری که شاعر گفته فله ای عمل نمیکنه. حساب کتابش خیلی دقیق تر و خفن تر از این حرفهاست. این شکل مجسم کردن اون دنیا فقط باعث ظاهر بینی بیشتر و دلخوشی بیخودی برای کسایی که پایبند به شرع نیستن. یه بار دیگه میگم شرط لازم برای ورود به بهشت پایبندی به شرعه، اما این کافی نیست.
  اگه میخواین حقیقت معاد رو ببینید کافیه برین قرآن بخونین. اونجا همه چی مشخصه.

  پاسخحذف
 20. فاطمه خانم اینجوری که شما دارید میگید مثل اینکه یه سر اون دنیا زدید و روز قیامت رو زیارت کردید!
  شما خودت داری میگی ما نمیتونیم بدونیم واقعیت تصمیم گیری خدا چه جوریه بعد پایینش می گید هر کی نماز نخونه نمی ره بهشت؟ خوده خدا تو قرآنش میگه من از حق خودم که نماز و روزست می گزرم ولی حق الناس گردن خودتونه ... بهشت جای "آدم" هاست و لا غیر...

  پاسخحذف
 21. شعر معرکه ای هستش. ای کاش بعضی افراد که فقط از دین ظاهرسازی رو بلدن ابن رو بشنون یا بخونن و کمی روش فکر کنن. فکر می کنم فرجی بشه و از ننگ جهالت بیرون بیان.

  پاسخحذف
 22. سلام ، منم مثل بقیه روی شعر آقای جوادی دقت کردم هر چند ظاهرا درست است ولی در باطن به طور کلی مشکل دارد چون اگه قرار باشه هر کس دز این دنیا یه کار خوب انجام بده دیگه جهنمی در کار نیست چون همه حداقل یک بار توی این دنیا کار نیم انجام داده اند.
  ضمنا طیق ایات قران فقط کسانی با بهشت می روند که علاوه بر کار خوب ایمان هم داشته باشند وگرنه فقط اجر کار خوبشون براشون می مونه ولی خبری از بهشت نیست
  ضمنا این فاطمه خانم هم درست می گوید شرط لازم در بهشت رفتن کار خوب است ولی شرط کافی نیست.
  مطلب آخر هم اینکه شما کاملا در معنا و مفهوم حق الناس در اشتیاه هستید .
  اگه میخواستی شماره منو یادداشت کن
  09163473384
  09118418492 علی روضه سرا

  پاسخحذف
 23. در گذشته ها این طور تصور می شد :بهشتی اونه که صبح تا شب عبادت خدا کنه و نماز و روزش به جا باشه و امروز خیلی ها به نام امروزی بودن این طور نشون می دن که همه این کارها ذره ای ارزش نداره و اون چیزی که به درد بخوره خدمت به مردمه و صبح تا شب به فکر مردم بودن.
  و روضه امام حسین رفتن و نماز جماعت رفتن و ...اصلاً ارزش انسان رو نزد خدا زیاد نمی کنه . لازمه این رو هم بگم :خدا نماز خوندن و مسلمان نبودن رو بر کسی می بخشه که اصلاً از این قضایا باخبر نباشه و با توجه به این که امروز عصر ارتباطاته فکر می کنم کمتر کسی باشه که ندونه اسلام چیه و از پیروانش چی می خواد.پس زیاد هم دلخوش نباشیم که خدا از حق خودش می گذره و نماز نخوندن و روزه نگرفتن ما رو راحت می بخشه. هر چند در این شعر به مسائل خیلی جالبی هم اشاره شده بود.

  پاسخحذف
 24. در جواب اونهایی که به ائمه و مانند آن متوصل شدند و گفتند چرند بود باید گفت : چیزی که از دل برآید به دل نشیند . ولی این چیز بر دل هر کس نمی نشیند باید اون دل از کثافت و دروغ و خرافات پاک باشد و اینچنین است که این شعر به دل برخی خوش نیامده است

  پاسخحذف
 25. واقعيات هميشه به زبان طنز تاثير گذار تر ست.اينو واسه كساني ميگم كه چشم هاشون رو به واقعيت ميبندند .
  با تشكر

  پاسخحذف
 26. سلام دوست عزيز وبلاگ شمارا بازديد مردم وبلاگ بسيار پر محتواي داريد آيا مايليد با هم تبادل لينک داشته باشيم در صورت مايل بودن لينک ما را با نام اخبار ايران در وبلاگ خود اضافه کنيد و لينک خود را براي ما بفرستيد
  با تشکر

  پاسخحذف
 27. خيلي جالب بود خيلي خوب تونستي منظور رو برسوني مرسي مرسي

  پاسخحذف
 28. سلام ممنون از زحماتتان لطفا مرا راهنمایی کنید تا این شعر طنز را در وبم قرار بدم سپاسگزارم

  پاسخحذف
 29. سلام ممنون از زحماتتان لطفا مرا راهنمایی کنید تا این شعر طنز را در وبم قرار دهم سپاسگزارم

  پاسخحذف
 30. عالي بود چه خوبه اينقدر به ظاهر ديگران اعتماد نكنيم و در مورد ديگران تصميم نگيريم

  پاسخحذف
 31. سلام خیییییییییییییییییییییلی عالیه نمیدونید چقدر دنبال این شعر بودم
  واقعاً دمش گرم

  پاسخحذف
 32. با عرض سلام بنده دانشجو هستم.طنز همیشه هدفی را داراست و اون اهداف معمولا از دیدگاه سازندش و اون هایی که باهاش سرو کار دارند،خیلی با ارزش اند.اما این نکته را باید توجه داشته باشیم که گاهی این اهداف که دیدگاه سازندش والاست، دارد یه گروهی،یه قومی را خراب میکند و از بین میبرد.و اینکه گاهی این لطیفه ها و جوک ها و...که حالت طنز دارند و انتقاد میکنند یه گروهی،یه مکتبی،یه مذهبی را زیر سوال میبرند.
  اونی که ساخته هدفش والاست.از دید من که صاحب اون مکتبم این طنز یه هدفی را دارد که من نباید درگیر اون مکتب بشم و گاهی خودم دامن بزنم به این اهدافی که اونا دارند و پیشبرد اهدافشون.

  پاسخحذف
 33. شاعر با اين شعرش اومده به مردم خرافاتي بگه بابا اين خبرها نيست.آخه مگه خدا ظالمه كه با يه نماز نخوندن يه نفر بفرستتش جهنم اونجايي هم كه به خيام بزرگ اشاره ميكنه در واقع مشتي به دهان آخوندهاي مرتجع و فاسد و عقب مانده ميزند كه اصلا به ذهن عليلشون نميرسه كه مصرع از شعر خيام بزرگ رو بفهمن

  پاسخحذف
 34. جالب بود اما فکر نکنم قیامت به همین سادگی ها هم نیست من تا جایی که قرآن خوندم اینطوری نبود .

  پاسخحذف
 35. خیلی با حال بود امیدوارم همچین جهانی هم باشه

  پاسخحذف
 36. متن خیلی قشنگی بود دستت درد نکنه واقعا امیدوارم که ادم هایی که شبیه این حاجی هستن سرشون به سنگ بخوره! (تازه تو قیامت هم اینقدر سر مارا درد نیارن با اعصاب ما هم بازی نکنن)
  فکر می کنم اینجا به اقا یا خانوم بنده خدا یاد اوری کنم که همان طور که در ابتدای متن نوشته شده بود ، این متن یک طنزه و واقعیت هم نخواهد داشت

  پاسخحذف
 37. سلام . به نظر من با واقعیت فاصله خیلی دوری نداره .اگه عمقی به این طنز نگاه کنید می فهمید . (یه جو زمین و این همه شلوغی ؟این همه دین و مذهب دروغی؟؟؟؟؟؟)

  پاسخحذف